نمایشگاه ایران فارما سال 1396

ارائه بهترین وموثر ترین راه حل ها و پیشنهاد ها به تک تک مشتریان به منظور انتخاب بهترین گزینه در بسته بندی های مرتبط با محصول مشتری